Zawody

Mega Baits Golden Carp 1-5.09.2010W dniach 1 do 5 września 2010 roku na naszym łowisku odbędą się zawody karpiowe z cyklu GOLDEN CARP , których wyłącznym sponsorem będzie firma MEGA BAITS .
Zapisy na te zawody przyjmujemy od dnia 1 marca do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona do 22 zespołów. O kolejności decyduje data wpłaty wpisowego,które wynosi 800zł od ekipy. Zapisy będą przyjmowane po przez elektroniczny formularz zgłoszeń. Każda ekipa łowi na 4 wędeki (po 2 na zawodnika)

Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów.
Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów.

O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik musi pisemnie powiadomić organizatorów, najpóźniej do 15 czerwca 2010r. Po terminie organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego. Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska - celem wypakowania sprzętu. Do godziny 15:00 tj. rozpoczęcia wędkowania wszystkie samochody muszą być odstawione - zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych tj. parkingach.
Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy.

Na teren zawodów nie będą wpuszczane przyczepy kempingowe, osoby odwiedzające startujących zawodników mogą wejść/pieszo/ na teren łowiska po uprzednim powiadomieniu organizatorów zawodów. Zakazuje się wjazdu pojazdów za taśmy odgradzające. Pojazdy należy pozostawić na pierwszym parkingu na terenie łowiska. Na każdym z brzegów jeziora ustawione będą toalety.

Nagrody
Nagrody w sprzęcie karpiowym, wartości kilkunastu tysięcy złotych otrzyma 10 pierwszych ekip w ogólnej klasyfikacji oraz łowca największej ryby zawodów. Pierwsza trójka dodatkowo zostanie nagrodzona okazałymi pucharami oraz okolicznościowymi medalami. Również szczęśliwy Łowca największej ryby otrzyma puchar i medal oraz darmowe zezwolenie roczne na łowisko Expert-Karp Nekielka na rok 2011.
Wśród startujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.
Oprócz tych nagród, zwycięzcy Dragon Mega Baits Golden Carp otrzymają darmowy start w wiosennych zawodach Golden Carp w roku 2011.

Terminarz

Środa (01.09.2010 r.)

 • 8:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów,
 • 11:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,
 • 15:00 rozpoczęcie łowienia.

Czwartek-Sobota (2-4 09.2010 r.)

 • czas trwania zawodów

Niedziela (05.09.2010 r.)

 • 11:00 zakończenie zawodów.
 • 13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zwodów

Regulamin

 1. Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
 2. Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach jak również ich asystentowi.
 3. Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 4. Nie dopuszcza się wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.
 5. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
 6. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie trzech markerów.
 7. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów dozwolone jest ze środka pływającego w dniu rozpoczęcia zawodów w godz. 11:00 - 15:00. Pomiędzy 17.00 a 19.00 istnieje możliwość wywiezienia zestawów. W dalszej części zawodów łowisko będzie można donęcać jak również wywozić zestawy codziennie w godz. 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00 przy zastosowaniu pontonu, łodzi lub łódki zdalnie sterowanej/ zawodnicy zobowiązani są do posiadania i stosowania kapoków lub kamizelek ratunkowych podczas pływania po akwenie/
 8. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu  muszą zostać odstawione na parkingi.
 9. Każda ekipa łowi ogólnie na 4 wędeki (po 2 na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.
 10. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
 11. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.
 12. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do kolan/ lub ze środka pływającego w granicach własnego stanowiska / tylko w godzinach umożliwiających wywożenie zestawów/. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
 13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
 14. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
 15. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek - 1 ryba/. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
 16. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
 17. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.
 18. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
 19. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury, Tołpygi o masie od  2kg, wagę ryby zaokrągla się do 10dag
 20. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu  i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona  z zawodów.
 22. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich złowionych ryb podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.
 23. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.
 24. Życzymy tzw. "połamania kiji".
Pogoda
Fazy księżyca
REKLAMA
AK Baits
REKLAMA
Videotronic
Losowy film
Losowa galeria